បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យកណ្តាល

អគារលេខ154 ផ្លូវ402 មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (855) 23 223 295, (855) 23 221 222, (855) 11 388 868,(855) 93 217 217
ទូរសារ: (855) 23 999 930

E-mail: info@ais.edu.kh, info@mjqeducation.edu.kh
Website: www.ais.edu.kh, www.mjqeducation.edu.kh
Facebook: www.facebook.com/ais.mjqeducation
YouTube: www.youtube.com/user/mjqgroup

សាខាទួលគោក

អគារលេខ26 ផ្លូវលេខ289 ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (855) 23 959 555, (855) 77 217 700
ទូរសារ: (855) 23 993 496

E-mail: info@ais.edu.kh, info@mjqeducation.edu.kh
Website: www.ais.edu.kh, www.mjqeducation.edu.kh
Facebook: www.facebook.com/ais.mjqeducation
YouTube: www.youtube.com/user/mjqgroup

សាខាចាក់អង្រែ

អគារលេខ824 ផ្លូវជាតិលេខ2 សង្កាត់ចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទលេខ: (855) 23 960 999, (855)23 960 333, (855) 92 666 706
ទូរសារ: (855) 23 978 899

E-mail: info@ais.edu.kh, info@mjqeducation.edu.kh
Website: www.ais.edu.kh, www.mjqeducation.edu.kh
Facebook: www.facebook.com/ais.mjqeducation
YouTube: www.youtube.com/user/mjqgroup