បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

សកម្មភាពសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សិស្សថ្នាក់ទី១០

កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នំា២០១៨ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូសេក រស្មី បាននាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១០ ចូលបណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់បន្ថែមទៀតអំពីរបៀបសិក្សាស្រាវជ្រាវលើមុខវិជ្ជាភាសារខ្មែរ ហើយលើពីនេះទៀតពង្រឹងទៅលើអាន របៀបសង្ខេបមេរៀន និងខ្លឹមសាសំខាន់ៗដែលជាស្ពានក្នុងសរសេរតែងសេចក្តីឱ្យបានល្អ និងមានគំនិតទូលំទូលាយ។

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.