បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

បំណិនជីវិត

បំណិនជីវិត នំបុ័ងខគោ

បំណិនជីវិត នំបុ័ងខគោ

កាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលា អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង  អគារ ងិន ហួយ បានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតនំបុ័ងខគោ  ជូន​ប្អូនៗ​សិស្សានុ​សិស្ស​ថ្នាក់ទី៤  វេនព្រឹក និងវេនរសៀល។ អ្នកគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី៤  បានបង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើនំបុ័ងខគោដែលត្រូវធ្វើ រួមទាំងសម្ភារសម្រាប់ចម្អិន គ្រឿងផ្សំ និង​របៀប​ចម្អិនទៅតាមដំណាក់កាល។ ​​បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួម​ចម្អិន​អាហារ និងភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាព​សប្បាយរីករាយ។ អ្នកគ្រូបាន​ចែក​រំលែក​នូវវិធីសាស្រ្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យអាហារមានរសជាតិ​ឆ្ងាញ់​ពិសា​ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត​របស់សិស្សានុសិស្ស និងគ្រួសារ។ បន្ទាប់ពីអាហារត្រូវបានចម្អិនរួចរាល់ហើយ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបដួសអាហារ​ដាក់​ចាន​​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ និងញុំា​អាហារ​ដែល​បាន​ចម្អិន​ទាំង​អស់គ្នា ដោយ​ភាព​ស្និទ្ធ​ស្នាល​​ជា​ភាតរ​ភាពក្រៃលែង។ ក្រោយសម្លនខគោ ត្រូវបានចម្អិនឆ្អិនរួចរាល់ហើយ​ អ្នកគ្រូ និងប្អូនៗ​សិស្សានុសិស្ស​បាន​បរិភោគនូវអាហារ ដែលប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានធ្វើដោយ​ផ្ទាល់ជុំគ្នា​ដោយ​បរិយា​កាសរីករាយសប្បាយក្រៃលែង។

កម្មវិធីបំណិនជីវិតឆាឡុកឡាក់សាច់គោ

កម្មវិធីបំណិនជីវិតឆាឡុកឡាក់សាច់គោ

កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ គណៈគ្រប់គ្រងសាលាបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតឆាឡុកឡាក់​សាច់គោ ជូន​ប្អូនៗ​សិស្សានុ​សិស្ស​ថ្នាក់ទី៤ “ខ” វេនព្រឹក និងវេនរសៀល។ អ្នកគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី៤ “ខ” បង្ហាញ និងពន្យល់អំពីរបៀបធ្វើមុខម្ហូបឆាឡុកឡាក់សាច់គោ ដែលត្រូវធ្វើ រួមទាំងសម្ភារសម្រាប់ចម្អិន គ្រឿងផ្សំ និង​របៀប​ចម្អិនទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួម​ចម្អិន​អាហារ និងភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាព​សប្បាយរីករាយ។ លោកគ្រូបាន​ចែក​រំលែក​នូវវិធីសាស្រ្ត ដើម្បីធ្វើឱ្យអាហារមានរសជាតិ​ឆ្ងាញ់​ពិសា​ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្ត​របស់សិស្សានុសិស្ស និងគ្រួសារ។ បន្ទាប់ពីអាហារត្រូវបានចម្អិនរួចរាល់ហើយ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបដួសអាហារ​ដាក់​ចាន​​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ និងញុំា​អាហារ​ដែល​បាន​ចម្អិន​ទាំង​អស់គ្នា ដោយ​ភាព​ស្និទ្ធ​ស្នាល​​ជា​ភាតរ​ភាពក្រៃលែង។ ក្រោយសម្លឆាឡុកឡាក់សាច់គោត្រូវបានចម្អិនឆ្អិនរួចរាល់ហើយ​ អ្នកគ្រូ និងប្អូនៗ​សិស្សានុសិស្ស​បាន​បរិភោគនូវអាហារ ដែលប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានធ្វើដោយ​ផ្ទាល់ជុំគ្នា​ដោយ​បរិយា​កាសរីករាយសប្បាយក្រៃលែង។

បំណិនជីវិត បាយដំណើបខ្ចប់ខ្នុរ

បំណិនជីវិត បាយដំណើបខ្ចប់ខ្នុរ

កាលពីថ្ងៃទី៣០ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ អ្នកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សរៀនធ្វើបង្អែមបាយដំណើបខ្ចប់ខ្នុរទាំងវេនព្រឹក  និងវេនរសៀលនៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង នៅអគារ ងិន ហួយ សាខាម៉ៅសេទុង។ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញរបៀបធ្វើបាយដំណើបខ្ចប់ខ្នុរតាមវេននិមួយៗ និងបង្ហាញសម្ភារសម្រាប់ចម្អិន គ្រឿងផ្សំមានដូចជា អង្ករដំណើប សាច់ខ្នុរ ខ្ទិះដូង និងរបៀបធ្វើបង្អែមទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមអង្កេត និងធ្វើបង្អែម ហើយភ្លក្សរសជាតិបង្អែមដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។ អ្នកគ្រូបានចែករំលែកនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីធ្វើបាយដំណើបខ្ចប់ខ្នុរដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សិស្សានុសិស្ស និងគ្រួសារ។ បន្ទាប់ពីបង្អែមបានខ្ចប់រួចរាល់ហើយអ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបដួសបង្អែមដាក់ចានឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងញុំាបាយដំណើបខ្ចប់ខ្នុរដែលបានចម្អិនទាំងអស់គ្នាដោយភាពស្និទ្ធស្នាល។

បំណិនជីវិត ឆាត្រកួនប្រេងខ្យង និងឆាផ្កាខាត់ណាប្រេងខ្យង

កាលពីថ្ងៃទី១២ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សទាំងវេនព្រឹក ធ្វើឆាត្រកួនប្រេងខ្យង និងរសៀលរៀនឆាផ្កាខាត់ណាប្រេងខ្យងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក។ លោកគ្រូបានបង្ហាញរបៀបធ្វើពីឆាត្រកួនប្រេងខ្យង និងឆាផ្កាខាត់ណាប្រេងខ្យងតាមវេននិមួយៗ និងបង្ហាញសម្ភារសម្រាប់ចម្អិន គ្រឿងផ្សំ និងរបៀបចម្អិនទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមឆាត្រកួនប្រេងខ្យង និងឆាផ្កាខាត់ណាប្រេងខ្យង ហើយភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។ លោកគ្រូបានចែករំលែកនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីធ្វើឱ្យឆាត្រកួនប្រេងខ្យង និងឆាផ្កាខាត់ណាប្រេងខ្យងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សិស្សានុសិស្ស និងគ្រួសារ។ បន្ទាប់ពីឆាត្រកួនប្រេងខ្យង និងឆាផ្កាខាត់ណាប្រេងខ្យង ត្រូវបានចម្អិនរួចរាល់ហើយ លោកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបដួសអាហារដាក់ចានឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងញុំាឆាត្រកួនប្រេងខ្យង និងឆាផ្កាខាត់ណាប្រេងខ្យងដែលបានចម្អិនទាំងអស់គ្នាដោយភាពស្និទ្ធស្នាលជាភាតរភាពក្រៃលែង។

បំណិនជីវិត​ មីឆាសាច់គោ អគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង

បំណិនជីវិត​ មីឆាសាច់គោ អគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង

កាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៦ “គ” បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៦ “គ” វេនព្រឹក និងរសៀលរៀនធ្វើមីឆាសាច់គោ នៅអគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង។ លោកគ្រូបានបង្ហាញរបៀបធ្វើពីមីឆាសាច់គោ និងសម្ភារសម្រាប់ចម្អិន គ្រឿងផ្សំ និងរបៀបចម្អិនទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមចម្អិនមីឆាសាច់គោ និងភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។ លោកគ្រូបានចែករំលែកនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីធ្វើឱ្យមីឆាសាច់គោមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់សិស្សានុសិស្ស និងគ្រួសារ។ បន្ទាប់ពីមីឆាសាច់គោត្រូវបានចម្អិនរួចរាល់ហើយ លោកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបដួសអាហារដាក់ចានឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងញុំាមីឆាសាច់គោដែលបានចម្អិនទាំងអស់គ្នាដោយភាពស្និទ្ធស្នាលជាភាតរភាពក្រៃលែង។