បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ​​​​របស់អ្នកនៅទីនេះ

បំណិនជីវិត

បំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ និងពងទាចៀន

បំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ និងពងទាចៀន

អគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ស៊ុម រដ្ឋា ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៣ ក បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្ស វេនព្រឹក និងរសៀល រៀនធ្វើមីឆាសាច់គោ និងពងទាចៀន។លោកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឆាសាច់គោ និងពងទាចៀន ហើយបានឱ្យសិស្សស្វែងយល់ពី សម្ភារចម្អិន គ្រឿងផ្សំ គ្រឿងទេស របៀបចម្អិន ព្រមទាំងសហការជាក្រុម និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។ លោកគ្រូបានចែករំលែកនូវរូបមន្តដើម្បីធ្វើឱ្យមីឆាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា។

បំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ

បំណិនជីវិត មីឆាសាច់គោ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូ ពូន វាសនា ដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៥ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្ស វេនព្រឹក និងរសៀល រៀនធ្វើមីឆាសាច់គោ។ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើមីឆា និងបានឱ្យសិស្សស្វែងយល់ពី សម្ភារចម្អិន គ្រឿងផ្សំ គ្រឿងទេស របៀបចម្អិន ព្រមទាំងសហការជាក្រុម និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។ លោកគ្រូបានចែករំលែកនូវរូបមន្តដើម្បីធ្វើឱ្យមីឆាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសា។

បំណិនជីវិត គោគេច

បំណិនជីវិត គោគេច

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ លោកគ្រូដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៤ បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្ស វេនព្រឹក និងវេនរសៀលធ្វើ បំណិនជីវិត គោគេច។ លោកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ គោគេចតាមវេននីមួយៗ និងបានឱ្យសិស្សស្វែងយល់ពី សម្ភារចម្អិន គ្រឿងផ្សំ គ្រឿងទេស របៀបធ្វើ របៀបចម្អិន ព្រមទាំងសហការជាក្រុម និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។

បំណិនជីវិត ប្រហិតបំពង

បំណិនជីវិត ប្រហិតបំពង

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ  លោកគ្រូ កាល់មីន ឧត្តមដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី៤បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៤វេនព្រឹក នៅអគារ ងិន ហួយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង រៀនធ្វើប្រហិតបំពង​។  លោកគ្រូ បានបង្ហាញពីឈ្មោះអាហារដែលត្រូវធ្វើ សម្ភារសម្រាប់ចម្អិន គ្រឿងផ្សំ និងរបៀបចម្អិនទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមចម្អិនអាហារ និងភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។ លោកគ្រូបានចែករំលែកនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីធ្វើឱ្យធ្វើប្រហិតបំពងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាទៅតាមចំណង់ចំណូល ចិត្តរបស់សិស្សានុសិស្ស និងគ្រូសារ។បន្ទាប់ពីអាហារត្រូវបានចម្អិនរួចរាល់ហើយ លោកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបដួសអាហារដាក់ចានឱ្យ បានត្រឹមត្រូវ និងញុំាអាហារដែលបានចម្អិនទាំងអស់គ្នាដោយភាពស្និទ្ធស្នាលជាភាតរភាពក្រៃលែង។

បំណិនជីវិត បាយឆាសាច់គោ មឹកឆាម្រេចខ្ចី បង្គារស្រុះ ស៊ុបគាវ គាវបំពង

បំណិនជីវិត បាយឆាសាច់គោ មឹកឆាម្រេចខ្ចី បង្គារស្រុះ ស៊ុបគាវ គាវបំពង

កាលពីថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ  អ្នកគ្រូគាក ម៉ាណែតដែលជាគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ទី១១បានដឹកនាំសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១គ វេនព្រឹក នៅអគារ លីម គីមណយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង រៀនធ្វើបាយឆាសាច់គោ មឹកឆាម្រេចខ្ចី បង្គារស្រុះ ស៊ុបគាវ គាវបំពង។  អ្នកគ្រូ បានបង្ហាញពីឈ្មោះអាហារដែលត្រូវធ្វើ សម្ភារសម្រាប់ចម្អិន គ្រឿងផ្សំ និងរបៀបចម្អិនទៅតាមដំណាក់កាល។ បន្ទាប់មកទៀត សិស្សានុសិស្សបានចូលរួមចម្អិនអាហារ និងភ្លក្សរសជាតិអាហារដ៏ឆ្ងុយឆ្ងាញ់ និងប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយ។ អ្នកគ្រូបានចែករំលែកនូវវិធីសាស្រ្តដើម្បីធ្វើឱ្យធ្វើបាយឆាសាច់គោ មឹកឆាម្រេចខ្ចី បង្គារស្រុះ ស៊ុបគាវ គាវបំពងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាទៅតាមចំណង់ចំណូល ចិត្តរបស់សិស្សានុសិស្ស និងគ្រូសារ។បន្ទាប់ពីអាហារត្រូវបានចម្អិនរួចរាល់ហើយ អ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីរបៀបដួសអាហារដាក់ចានឱ្យ បានត្រឹមត្រូវ និងញុំាអាហារដែលបានចម្អិនទាំងអស់គ្នាដោយភាពស្និទ្ធស្នាលជាភាតរភាពក្រៃលែង។