ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស

ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមអនុវត្តនូវ ទស្សនវិស័យ របស់ស្ថាប័ន ក្នុងទិសដៅពង្រឹងទៅលើគុណ ភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម។

ការិយាល័យកិច្ចការសិស្សបានផ្ដល់នូវសេវាកម្មជូនអតិថិជន និងសិស្សានុសិស្សមានដូចខាងក្រោម ៖

  • សិស្សានុសិស្ស សុំច្បាប់ឈប់សម្រាក សុំប្ដូរវេនសិក្សា សុំលិខិតអនុញ្ញាតមករៀន យឺតពេល និងសុំចេញពីរៀនមុនម៉ោង។
  • ជាបណ្ដុំព័ត៌មានសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និងអ្នកអាណាព្យាបាល។
  • ទទួលចុះឈ្មោះសិស្សានុសិស្សដែលចូលរួមក្នុង ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរបស់សាលា។
  • ដោះស្រាយ និងសម្របសម្រួល នៅពេលដែល អតិថិជន ឬសិស្សានុសិស្សមានបញ្ហា។
  • ធ្វើការសង្គ្រោះបឋមចំពោះសិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិក នៅពេលមានការឈឺស្កាត់។
  • ទទួល និងផ្ដល់ជូនវិញនូវសម្ភារដែលរើសបាន។