ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស

 

១. គោលបំណង៖

ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់លោកស្រី រស់ យ៉ាណា ប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងចេះដឹកនាំសិស្សានុសិស្សឱ្យចេះធ្វើការរៀបចំកម្មវិធី ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលជាការរួមចំណែកក្នុងស្មារតីរបស់សាលា និងសុខុមាលភាពរបស់សហគមន៍ ដែលក្នុងនោះក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស គឺជាសំឡេងរួមនៃសិស្សានុសិស្សរបស់សាលារៀនក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេក្នុងការចែករំលែកនូវបទពិសោធ គំនិត ចំណាប់អារម្មណ៍ និងការយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ សហគមន៍ផ្សេងៗដែលពុំមានឱកាសតាមរយៈគម្រោងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស។

 

២. ចក្ខុវិស័យ៖

    ចក្ខុវិស័យនៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនេះឡើង គឺដើម្បីលើកកម្ពស់ស្មារតីសហគមន៍នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ដែលជាសំឡេងរួមមួយនៃសិស្សានុសិស្សជាមួយការងារគ្រប់គ្រង     ការផ្តល់សេវាសហគមន៍ និងការប្រមូលមូលនិធិ ដើម្បីបុព្វហេតុមនុស្សធម៌ និងការលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពរបស់សាលារៀន។

 

៣. រចនាសម្ព័ន្ធ៖

 

៤. តួនាទីក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស៖

ក. ប្រធាន

 • ប្រមូលព័ត៌មានរបស់សិស្សានុសិស្សទូទៅ។
 • កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអនុប្រធាន តំណាងសាខា ប្រធានក្លិប និងសមាជិកក្លិប។
 • ជាតំណាងសិស្សរាល់កិច្ចប្រជុំ និងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗ។
 • ទទួលខុសត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងការជ្រើសរើស និងបែងចែកតួនាទីរបស់តំណាងសាខា។
 • ធានារាល់ដំណើរការការងាររបស់អ្នកតំណាងតាមសាខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
 • អាចដឹកនាំប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងតាមសាខា និងប្រធានក្លិបនៅការិយាល័យកណ្តាល តាមកាលវិភាគដែលបានកំណត់ ឬមានសិទ្ធិអញ្ជើញប្រជុំបន្ទាន់ក្នុងករណីចាំបាច់។

ខ. អនុប្រធាន

 • កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស តំណាងសាខាប្រធានក្លិប និងសមាជិកក្លិប។
 • ជាតំណាងរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្មវិធីផ្សេងៗ និងការសម្រេចចិត្តលើកិច្ចការទាំងអស់ពេលប្រធានអវត្តមាន។

គ. តំណាងសាខា

 • ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាជិក (ប្រធានក្លិប) មួយត្រីមាសម្តង។
 • ទទួលខុសត្រូវសម្របសម្រួលក្នុងការជ្រើសរើស និងបែងចែកតួនាទីប្រធានក្លិបតាមសាខា។
 • ធានារាល់ដំណើរការការងាររបស់ប្រធានក្លិបតាមសាខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
 • ទទួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលរាយការណ៍ដោយប្រធានក្លិប។
 • កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស ​ប្រធានក្លិប និងសមាជិកក្លិប។
 • ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការ​​ និងសំណើរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សទាក់ទងនឹងការងារក្លិប។

ឃ. សមាជិកក្រុម

 • លេខាធិការជាជំនួយការចំពោះប្រធាន និងអនុប្រធានក្នុងការសម្របសម្រួល ឬប្រតិបត្តិការងារផ្សេងៗ។
 • ប្រវត្តិវិទូជាអ្នករៀបចំទុកដាក់ឯកសារទាំងឡាយ និងអ្នកកត់ត្រាព័ត៌មាន ឬព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតមានឡើងក្នុងសកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស។
 • សិស្សានុសិស្សអាចចូលរួមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិស្សបានចាប់ពីថ្នាក់ទី៧ ដល់ទី១២។

ង. ដំណើរការក្រុម

 • ប្រធានក្លិបអាចដឹកនាំប្រជុំជាមួយសមាជិកមួយខែម្តង។​
 • ប្រធានមានសិទ្ធិអញ្ជើញសមាជិកប្រជុំបន្ទាន់ក្នុងករណីចាំបាច់។
 • អ្នកតំណាងគ្រប់គ្រងតាមសាខាអាចដឹកនាំប្រជុំជាមួយសមាជិកមួយត្រីមាសម្តង។
 • ប្រធាន និងអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សអាចដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកតំណាងតាមសាខាមួយត្រីមាសម្តងនៅការិយាល័យកណ្តាល។
 • ប្រធានមានសិទ្ធិអញ្ជើញសមាជិកប្រជុំបន្ទាន់ក្នុងករណីចាំបាច់ ឬត្រូវរៀបចំកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់សាលាដែលមិនត្រូវកាលវិភាគប្រជុំ។

ច. ក្លិប

ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០២០-២០២១ ក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស (AIS Student Council) មានតួនាទីសម្របសម្រួលទៅលើក្លិបចំនួន០៥៖

 • ក្លិបគុណភាព និងវិន័យ​
 • កិ្លបអ្នករៀបចំផែនការ​
 • ក្លិបអ្នកសារព័ត៌មាន
 • ក្លិបមិត្តជួយមិត្ត
 • ក្លិប STEAM

លើសពីនេះទៀត ក្រុមប្រឹក្សាសិស្សមានការប្រតិបត្តិនៅតាមសាខាទាំង០៨ របស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ​មានដូចជា​ សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល) សាខាទួលគោក សាខាចាក់អង្រែ សាខាចោមចៅ សាខាផ្សារថ្មី សាខាជ្រោយចង្វារ សាខាសៀមរាប និងសាខាតាកែវ។ នាថ្ងៃអនាគតសាលារៀននឹងមានការបើកក្លិបសិក្សាផ្សេងៗទៀត។

 

៥. អត្ថប្រយោជន៍៖

– ការចែករំលែកចំណេះដឹង

– ទទួលបានបទពិសោធថ្មីៗ

– បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួន

– យល់ដឹងច្បាស់ពីសង្គម

– មានទំនួលខុសត្រូវ

– ពង្រឹងដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ

– ការរីកចម្រើនសម្រាប់ខ្លួនយើង

– ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមក

– មានភាពជាអ្នកដឹកនាំ។