អ្នក​បាន​ស្វែងរក​ឃើញ​ទី​អា​ថ៍​កំបាំង​មួយ​ ប៉ុន្តែ​ប្រហែលជា​អ្នក​មិន​រក​ឃើញ​អ្វី​ដែល​គួរ​អោយ​ចាប់អារម្មណ៍​នោះ​ទេ​។