នៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺមានសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មផ្សេងៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ​ទាំងការបង្រៀន ការស្រាវជ្រាវ និងសកម្មភាពសង្គមដែលជាប្រភពនាំមកនូវចំណេះដឹង ចំណេះធ្វើជាសារវន្ត ព្រមទាំងជាគំរូនៃវប្បធម៌ល្អសម្រាប់ជីវិត ហើយក៏ជាសកម្មភាពដែលពិភពលោកចង់បានផងដែរ។