សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សូម​រក្សា​កែ​ប្រែ​កម្ម​វិធី​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្រតិទិននេះ ក្នុង​ករណី​ចាំបាច់។ សូមអរគុណ!

ទាញយកប្រតិទិនឥឡូវ​នេះ