គ្រឿងបរិក្ខារទំនើបៗ

ទំព័រដើម / គ្រឿងបរិក្ខារទំនើបៗ

អគារ និងថ្នាក់រៀនរបស់យើង ត្រូវបានបំពាក់ដោយបរិក្ខារអប់រំទំនើបផ្តល់នូវបទពិសោធសិក្សាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់កូនៗរបស់អ្នក។ យើងព្យាករណ៍ និងរៀបចំផែនការជាមុនអំពីវឌ្ឍនភាពបច្ចេកវិទ្យា ហើយនាំមកនូវសម្ភារៈទំនើបៗបន្ថែមទៀត ដើម្បីធានាបាននូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ