ថ្នាក់និទ្សសន៍មត្តេយ្យសិក្សា ខ មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ អក្សរឈ

ទំព័រដើម / ថ្នាក់និទ្សសន៍មត្តេយ្យសិក្សា ខ មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ អក្សរឈ

កាលពីថ្ងៃពុធទី១៧  ខែមករាឆ្នាំ២០២៤ ចាងហ្វាងរង និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូផ្នែកបឋមសិក្សា នៃសាលារៀន​ អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំងបានធ្វើថ្នាក់និស្សន៍ថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា ខ មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ អក្សរឈ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូគីម ស្រីដែត ។​ គោលបំណងនៃការធ្វើថ្នាក់និស្សន៍នេះគឺ៖ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ កែលម្អចំនុចខ្វះខាត និងពង្រឹងការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ។ ថ្នាក់និទស្សន៍ពិតជាសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ