សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦

ទំព័រដើម / សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ ដោយវាគ្មិន លោក យង់ កំស៊ាន ប្រធានការិយាល័យកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។

គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីអំពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ ដោយវាគ្មិន លោក យង់ កំស៊ាន ប្រធានការិយាល័យកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។។ ខ្លឹមសារនៃសិក្ខាសាលានេះមានដូចជា៖
o បទបង្ហាញលំនាំបង្រៀនអំណាន និងសំណេរភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦
o បទបង្ហាញលំនាំបង្រៀនតែងសេចក្តីថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦
សូមបញ្ជាក់ដែរថា សិក្ខាសាលាខាងលើប្រព្រឹត្តិទៅចំនួនពីរថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី២៩-30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

សិក្ខាសាលាស្តីពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ ដោយវាគ្មិន លោក យង់ កំស៊ាន ប្រធានការិយាល័យកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។

គណៈកម្មការ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង បានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីអំពី ការបំប៉នភាសាខ្មែរបឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦ ដោយវាគ្មិន លោក យង់ កំស៊ាន ប្រធានការិយាល័យកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរនៃនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ជូនដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង។។ ខ្លឹមសារនៃសិក្ខាសាលានេះមានដូចជា៖
o បទបង្ហាញលំនាំបង្រៀនអំណាន និងសំណេរភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១ ដល់ទី៦
o បទបង្ហាញលំនាំបង្រៀនតែងសេចក្តីថ្នាក់ទី៣ ដល់ទី៦
សូមបញ្ជាក់ដែរថា សិក្ខាសាលាខាងលើប្រព្រឹត្តិទៅចំនួនពីរថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី២៩-30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ