មជ្ឈមណ្ឌលរៀប​ចំផែនការអាជីព និងស្វែងរកការងារ(CPPC)

ទំព័រដើម / មជ្ឈមណ្ឌលរៀប​ចំផែនការអាជីព និងស្វែងរកការងារ(CPPC)

មជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំ​ផែនការអាជីព និងស្វែងរក​ការងារ(CPPC)

មជ្ឈមណ្ឌល​រៀបចំផែនការ​អាជីព​ និង​ស្វែងរក​ការងារ​(CPPC​) បាន​បង្កើត​ឡើង​ ក្នុង​គោលបំណង​ចូលរួម​ចំណែក​អភិវឌ្ឍ​​ធនធានមនុស្ស​តាមរយៈ​ការ​ផ្តល់​​ឱកាស​ការងារ​ដល់​សិស្ស​ និស្សិត​ ដែល​កំពុង​សិក្សា​ និង​បាន​បញ្ចប់​ការសិក្សា​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​​លើ​ជំនាញ​សិក្សា​របស់​ខ្លួន​ និង​បង្កើន​បទពិសោធការងារ​ជាក់​ស្តែង​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវការ​ជាចាំបាច់​សម្រាប់​អាជីព​នា​ពេល​អនាគត​។

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ