ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ទំព័រដើម / ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ការប្រឡងតែងសេចក្ដី ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី13 ថ្នាក់ទី4 ដល់ទី6

ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែ ថ្នាក់ទី៧ ដល់១២

ថ្ងៃទី២២ ដល់២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិ

ថ្ងៃទី១៣ ដល់១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ទិវាវប្បធម៌លើកទី១៦ ប្រចាំឆ្នាំ២០២៤ នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាកទី៦

ថ្ងៃទី០១ ដល់០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ពិធីសូត្រមន្តដំឡើងរាសីប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ និងសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែ មុខវិជ្ជាជំនាញថ្ងៃសៅរ៍ និងកីឡា

ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ