ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

ទំព័រដើម / ព្រឹត្តិការណ៍សាលា

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12

ថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

កម្មវិធីជំនួបមាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្ស (លើកទី១)

ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ការប្រកួតចំណេះដឹងវប្បធម៌-អរិយធម៌ខ្មែរ ម៉េងលី ជេ. គួច លើកទី10 ថ្នាក់ទី7 ដល់ទី12

ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សា ថ្នាក់ទី3

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ សិក្សា ដល់ថ្នាក់ទី៦

ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

ប្រឡងប្រចាំខែ ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាកទី៦

ថ្ងៃទី០៥ ដល់០៨ ឆ្នាំ២០២៤

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ