សៀវភៅកម្រងប្រចាំឆ្នាំសិក្សា

ទំព័រដើម / សៀវភៅកម្រងប្រចាំឆ្នាំសិក្សា

២០២២-២០២៣
MTT
សៀវភៅ ១
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
MTT
សៀវភៅ ២
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ​ (G7, G8, G9)
MTT
សៀវភៅ ៣
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
TK
សៀវភៅ ៤
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
TK
សៀវភៅ ៥
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CA
សៀវភៅ ៦
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CC
សៀវភៅ ៧
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
PT
សៀវភៅ ៨
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CCV
សៀវភៅ ៩
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
SR
សៀវភៅ ១០
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ(G10, G11, G12)
TAK
សៀវភៅ ១១
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា(G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ(G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ(G10, G11, G12)
២០២១-២០២២
MTT
សៀវភៅ ១
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
MTT
សៀវភៅ ២
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ​ (G7, G8, G9)
MTT
សៀវភៅ ៣
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
TK
សៀវភៅ ៤
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
TK
សៀវភៅ ៥
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CA
សៀវភៅ ៦
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CC
សៀវភៅ ៧
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
PT
សៀវភៅ ៨
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
CCV
សៀវភៅ ៩
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
២០២០-២០២១
MTT
សៀវភៅ ១
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
MTT
សៀវភៅ ២
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ
MTT
សៀវភៅ ៣
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
TK
សៀវភៅ ៤
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
TK
សៀវភៅ ៥
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CA
សៀវភៅ ៦
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CC
សៀវភៅ ៧
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
PT
សៀវភៅ ៨
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
CCV
សៀវភៅ ៩
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
២០១៩-២០២០
MTT
សៀវភៅ ១
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
MTT
សៀវភៅ ២
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
MTT
សៀវភៅ ៣
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
TK
សៀវភៅ ៤
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
TK
សៀវភៅ ៥
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CA
សៀវភៅ ៦
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​  (G10, G11, G12)
CC
សៀវភៅ ៧
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
PT
សៀវភៅ ៨
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CCV
សៀវភៅ ៩
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
២០១៨-២០១៩
MTT
សៀវភៅ ១
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
MTT
សៀវភៅ ២
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
MTT
សៀវភៅ ៣
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ (G10, G11, G12)
TK
សៀវភៅ ៤
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
TK
សៀវភៅ ៥
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)
ថ្នាក់វិទ្យាល័យ​ (G10, G11, G12)
CA
សៀវភៅ ៦
ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ
ថ្នាក់មត្តេយ្យ
ថ្នាក់បឋមសិក្សា (G1, G2, G3. G4, G5, G6)
ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ (G7, G8, G9)

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ