ទំព័រដើម


ព្រឹត្តិការណ៍បន្តបន្ទាប់

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ

23

Sep 16

កិច្ចប្រជុំគ្រូមធ្យមសិក្សាស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

Choose leader 1

កិច្ចប្រជុំគ្រូមធ្យមសិក្សាស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាន-អនុប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស ប្រជុំបច្ចេកទេសទូទៅ និងការសម្រង់មតិស្ទាបស្ទង់ការងារចាងហ្វាងទទួលបន្ទុកតាមកម្រិតភូមិសិក្សាសាលប្រជុំ សូវ ហុងគុយអគារ លីម គីមណយ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាម៉ៅសេទុង

អាន​បន្ត

22

Sep 16

កម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ថ្នាក់បឋមសិក្សា

Khmer TK 1

កម្មវិធីថ្នាក់និទស្សន៍លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ថ្នាក់បឋមសិក្សាដោយអ្នកគ្រូ អេង ស៊ីណាត មុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី4 សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាទួលគោក

អាន​បន្ត

 

ព័ត៌មានអំពី AIS

 

 

សិស្សានុសិស្ស