ទំនាក់ទំនង

ទំព័រដើម / ទំនាក់ទំនង

សាខាម៉ៅសេទុង (ការិយាល័យកណ្តាល)

អាស័យដ្ឋាន

#223 & 227, Mao Tse Tong Blvd., Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh

ទូរស័ព្ទលេខ

(855) 23 223 295 | (855) 23 221 222
(855) 11 388 868 | (855) 93 217 217

គេហទំព័រ https://www.aismtt.edu.kh/

សាខាទួលគោក

អាស័យដ្ឋាន

No. 26, Street 289, Sangkat Boeung Kak I, Kan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia

ទូរស័ព្ទលេខ

(855) 77 217 700 | (855) 23 959 666

គេហទំព័រ https://www.aistk.edu.kh/

សាខាចាក់អង្រែ

អាស័យដ្ឋាន

No. 824, National Road 2, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia

ទូរស័ព្ទលេខ

((855) 23 960 999 | (855) 23 960 333
(855) 92 666 706

គេហទំព័រ https://www.aisca.edu.kh/

សាខាចោមចៅ

អាស័យដ្ឋាន

No. 222, Veng Sreng Street, Phum Chrey Koang, Sangkat Choam Chao II, Khan Por Senchey, Phnom Penh, Cambodia

ទូរស័ព្ទលេខ

(855) 23 914 888 | (855) 23 929 088
(855) 12 745 873 (855) 12 905 997
(855) 93 534 835

គេហទំព័រ https://www.aiscc.edu.kh/

សាខាផ្សារថ្មី

អាស័យដ្ឋាន

No. 1C & 13D, Street 53 corner 154, Phum 5, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

ទូរស័ព្ទលេខ

(855) 23 999 036 | (855) 93 534 135
(855) 11 571 899

គេហទំព័រ https://www.aispt.edu.kh/

សាខាជ្រោយចង្វារ

អាស័យដ្ឋាន

No. 158JKLM, National Road 6A, Sangkat Chroy Changva, Khan Chroy Changva, Phnom Penh, Cambodia

ទូរស័ព្ទលេខ

(855) 99 719 775 | (855) 23 917 917
(855) 23 999 036

គេហទំព័រ https://www.aisccv.edu.kh/

សាខាសៀមរាប

អាស័យដ្ឋាន

National Road 6A, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province

ទូរស័ព្ទលេខ

(855) 17 889 906​ | (855) 10 353 330

គេហទំព័រ http://www.sr.ais.edu.kh

សាខាតាកែវ

អាស័យដ្ឋាន

National Road No 2, Daun Keo City 211002

ទូរស័ព្ទលេខ

(855) 93 337 715​ | (855) 61 977 171

គេហទំព័រ http://www.tak.ais.edu.kh/

ធ្វើឱ្យជិវិតកូនលោកអ្នកកាន់តែប្រសើរ